50. és 70. látomás

Index - Kultúr - Igazából a franc se tudja, mi történik ebben a filmben

János evangéliumát fordította. Ahogy ő és Sidney eltűnődtek ezen a szentíráson, egy csodálatos látomás nyílt meg előttük. Látták a dicsőség három királyságát, amelyeket Isten készített a gyermekei számára, és megtudták, hogy kik fogják örökölni ezeket a királyságokat.

Azt is látták, ahogy sátán kitaszíttatott Isten színe elől, és azoknak a szenvedéseit, akik megengedik, hogy sátán felülkerekedjen rajtuk.

A fátyolon túl: élet az örökkévalóságban

Ez a látomás később a Tan és a szövetségek Minden törvény, minden parancsolat, minden ígéret, minden igazság és minden pont, amely az ember rendeltetését illeti a Teremtéstől a Jelenésekig, ahol a szentírások tisztaságát az emberek ostobasága nem mocskolja be, …tanúságot tesz arról a tényről, hogy az a dokumentum az örök világ feljegyzéseiből készült másolat.

A 50. és 70. látomás fenségessége; a nyelvezet tisztasága; a cselekvés célja; a befejezéshez szükséges folyamatos kitartás, hogy a szabadulás örökösei megvallhassák az Urat, és meghajthassák a térdüket; a hithűségért járó jutalmak és a bűnökért járó büntetések olyannyira meghaladják az emberek szűklátókörűségét, hogy minden becsületes embernek fel kell kiáltania: »Ez Istentől jött!

Hársfasori látomás

Ahol mindannyian össze vannak zsúfolva: a tisztességesek, az erényesek és a gyilkosok és a paráznák, miközben meg van írva, hogy a testben elkövetett cselekedetek szerint lesznek megítélve? Szent Pál azonban tájékoztat minket három dicsőségről és három mennyről.

hogyan edzik az indiánok a szemüket

Ismert egy embert, aki elragadtatott a harmadik égig [lásd 1 Korinthusbeliek —41 ; 2 Korinthusbeliek —4 ]… Jézus ezt mondta a tanítványainak: »Az én Asztigmatizmus 30 látás házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek.

Elmegyek, hogy helyet készítsek 50. és 70. látomás, és eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ott világosan szemléltetve van dicsőségről dicsőségre: egyik a nap dicsősége, másik a holdnak dicsősége és megint egy másik a csillagok dicsősége; és ahogy az egyik csillag különbözik a másik csillagtól dicsőségben, ugyanúgy a telesztiális világ lakói is különböznek dicsőségben, és mindenki, aki celesztiális dicsőségben uralkodik, Istene az ő birodalmának… Pál ezt mondja: »Más a napnak dicsősége és más a 50.

Joseph Smith életéből

és 70. látomás dicsősége és más a csillagok dicsősége; mert csillag a csillagtól különbözik dicsőségre nézve. Épenígy a halottak feltámadása is« [ 1 Korinthusbeliek —42 ]. Ők azok, akik az Elsőszülött egyháza. Ők azok, akiknek kezébe minden dolgot odaadott az Atya — ők azok, akik papok és királyok, akik elnyerték az ő teljességét, valamint az ő dicsőségét; és papjai a Magasságosnak, Melkisédek rendje szerint, amely Énók rendje szerint volt, amely az Egyszülött Fiú rendje szerint volt.

Énok Összes Könyve (I.-VII.)

Ezért, amint az meg van írva, Istenek ők, méghozzá Isten fiai — ezért minden dolog az övék, akár az életben, akár a halálban, illetve a jelenlévő dolgok, vagy az eljövendő dolgok, minden az övék, ők pedig Krisztuséi, Krisztus pedig Istené.

Ők azok, akik igaz emberek, tökéletessé téve Jézus, az új szövetség közbenjárója által, aki saját vérének kiontása által véghezvitte ezt a tökéletes engesztelést. És ez mit jelent? Íme, ők azok, akik törvény nélkül haltak meg; és ők azok, akik 50.

és 70. látomás tartott emberi lelkek, akiket a Fiú meglátogatott, és prédikálta nekik az evangéliumot, hogy a testben lévő ember szerint lehessenek megítélve; akik a testben nem fogadták be Jézus tanúbizonyságát, látás hyperopia kiválasztása azután befogadták.

50. és 70. látomás aloe myopia kezelés

Ők azok, akik a föld tiszteletre méltó emberei, akiket elvakított az emberek csalárdsága. Ők azok, akik kapnak a dicsőségéből, de nem a teljességéből.

Ők azok, akik elnyerik a Fiú jelenlétét, de nem az Atya teljességét.

Értékelések

Terresztriális testek tehát, és nem celesztiális testek, és dicsőségben különböznek, miként a hold különbözik a naptól. Azok, akik gonoszak, és nem fogadják el az evangéliumot vagy Jézus tanúbizonyságát, a telesztiális királyságot fogják örökölni Joseph Smith próféta a következőket látta látomásban, amelyeket később a Tan és a szövetségek — Ők azok, akik nem fogadták be Krisztus evangéliumát, sem Jézus tanúbizonyságát.

Ők azok, akik nem tagadják meg a Szent Lelket. Ők azok, akiket levetettek a pokolba. Ők azok, akik az utolsó feltámadásig nem váltatnak meg az ördögtől, amíg 50. és 70. látomás Úr, méghozzá Krisztus, a Bárány, be nem fejezte munkáját.

További információk

Végül pedig ők azok, akik nem lesznek összegyűjtve a szentekkel, hogy felragadtassanak az Elsőszülött egyházához, és fogadják őket a felhőben. Ők azok, akik hazugok és szemfényvesztők, és házasságtörők, és paráznák, és akik szeretik és megalkotják a hazugságot.

HIV fertőzés a bioetika szempontjából éles látás Japán

Ők azok, akik elszenvedik Isten haragját a földön. Ők azok, akik elszenvedik az örök tűz bosszúját.

Joseph Smith tanításai

Mi a pokol kárhozata? Azzal a társasággal menni, akik nem engedelmeskedtek parancsainak… Tudom, hogy minden ember el fog kárhozni, ha nem lépnek rá arra az útra, amelyet Ő megnyitott nekik, és ez az az út, amely az Úr igéje által jelöltetett ki. Innen származik a mondás: Bemennek abba a tóba, amely tűzzel és kénkővel ég [lásd Jelenések ].

Lehet, hogy érdekel