Szüld magad, ha gyenge a látásod.

BEVEZETÉS Othellot a régibb magyarázók többnyire Shakspere legkésőbbi drámái közé sorolták, sőt a legutolsónak vették, mert hangulatának mély komolyságában, a jellemzés tökéletességében a költő tragikai erejének tetőpontját, legmagasabb kifejlődését látják.

38 hetes magzat méretei

Pozitiv bizonyítékok azonban nem támogatják ez állítást; ellenkezőleg, ha Collier fölfedezése hitelt érdemel, az Erzsébet korabeli udvari ünnepélyek lajstroma szerint Accounts of the Revels at Court a királyi szinészek már az dik évi november első napján előadták a Velenczei mórt a Whitehall palotában.

Othello tehát valószínűleg ha gyenge a látásod tizenhetedik század elején készült, mert az ki Meres-féle lajstromban még nem fordul elő, s így származása azon korba esik, melyben a költő Julius Caesart és Hamletet írta, midőn tragikus alkotó ereje legnagyobb műveinek adott életet.

Első nyomtatott kiadása csak a költő halála után, ben jelent meg, miután kiadója, Ha gyenge a látásod Tamás, már a megelőző évben beiktatta a könyvárusok czéhének lajstromába, mint tulajdonát.

E negyedrétű kiadás Shaksperet nevezi a darab szerzőjének, s megemlíti, hogy több ízben került színre a Globe és Blackfriars színházakban.

Útravaló by Beata Bosnyak - Issuu

Shakspere hazájában Othellot tartják legtökéletesebb tragédiájának, s ha ez óriási alkotás közűl egyiknek vagy másiknak oda kell ítélni az elsőség pálmáját, bizonyára Anglián kívül is sokan lesznek, kik a mély tragikum, a szenvedély megrázó hangjai, a jellemzés igaz volta mellett a világos és meggyőző indoklásért, a fokozatosan és kitérés nélkül haladó cselekvényért, az egységes, minden ízében szorosan összeillő szerkezetért Othelloban csodálják a nagy költő legtökéletesebb alkotását.

Színpadon, csak némileg megfelelő előadásban is, soha sem téveszti el megrendítő hatását, és a legnagyobb tragikus szinészek, Burbadgetől egész a korunkbeli kiváló Shakspere-tomácsokig, Othello szerepében aratták legfényesebb diadalaikat.

  1. Не выказывал он большого интереса и к горным полетам мысли; впрочем, в его возрасте это едва ли было чем-то необычным.
  2. A férjemnek gyenge a látása

Jellemző, a mit Greguss följegyez, hogy a legnagyobb magyar tragikus költőnek, Katonának, szinészkorában Othello volt legkedvesebb szerepe.

A nemzeti színházban eleinte Vajda Péter fordításában adták; a Kisfaludy-társaság Shakspere-kiadásában Szász Károly fordításában jelent meg, s azóta a színen is ezt használják. Othello legkitűnőbb ábrázolói a magyar színpadon Egressy Gábor és az idősebb Lendvay voltak; Jago Fáncsynak és Tóth Józsefnek, Desdemona az idősebb Lendvaynénak és Márkus Emmának alakításában nyerte eddig legméltóbb kifejezését.

Othello tárgyát Shakspere Giraldi Cinthio, olasz elbeszélő Hecatommithi száz rege czímű gyűjteményéből vette.

Hogyan fejlődik a babád

Többnyire azt állítják, hogy a költő ezt Látás 55 éves franczia fordításából ismerte, ámbár nem lehetetlen, hogy azon időben megvolt e műnek angol fordítása is, mely azóta elveszett. Különben mindegy, akármily nyelven olvasta Shakspere ez elbeszélést, sokkal érdekesebb lesz összehasonlítása a tragédiával; azért nem tartjuk fölöslegesnek, kivonatban megismertetni Cinthio elbeszélését; hadd lássuk, hogyan lett a nyers anyagból művészi szobor, a közönséges bűnesetből tragédia.

Történt, hogy egy kiválóan szép és erényes szüld magad, Desdemona nevű, szerelemre gyulladt a mór iránt, nem érzéki ösztönből, hanem szellemi tulajdonságainak csodálatából, és ez, kit a hölgy szépsége és nemes gondolkozása meghódított, hasonló érzelemmel viseltetett iránta.

Viszonyuk oly szerencsés fejlődést vett, hogy házassági frigyre léptek egymással, ámbár a hölgy rokonai mindent megkisérlettek, hogy máshoz adják nőül.

Míg Velenczében maradtak, a legnagyobb békében és egyetértésben éltek egymással, és semmi szó vagy tett nem ha gyenge a látásod köztük elő, a mi nem a legbensőbb vonzalmat tanúsította volna.

látási hibák

Ekkor azonban úgy történt, hogy a velenczei signoria felváltatá csapatait Ciprusban ha gyenge a látásod a mórt nevezte ki az itteni szüld magad vezérévé. Disdemona nem riad vissza az utazás fáradalmaitól, sem a táborozás veszélyeitől s bátran követi férjét új állomására.

A mórnál, kinek sejtelme sem volt gonoszságáról, nagy kegyben állt, mert ámbátor nyomorult gyáva volt, büszke szavak alá úgy el tudta rejteni szivének gyávaságát, hogy valódi Hektornak vagy Achillesnek látszott.

E gazember is magával vitte nejét, egy szép és tisztességes személyt, ki mint olasz nő, annyira megtetszett Disdemonának, hogy ez a nap legnagyobb részét társaságában töltötte.

Volt e csapatban egy hadnagy is, ki a mór különös kedveltje, házának mindennapos vendége volt s gyakran evett az ő és neje asztalánál. Disdemona látva, mily nagyra tartja őt férje, maga is a legnagyobb jóakaratot tanúsítá iránta, mi a mórt igen megörvendezteté. A gyalázatos zászlótartó nem gondolva ha gyenge a látásod iránti kötelességére, sem a barátságra, hűségre és hálára, melylyel a mórnak tartozott, szenvedélyesen Disdemonába szeretett s elcsábítására törekedett; de nem merte megvallani előtte szerelmét, a mórtól való félelmében, javítja az életkorral kapcsolatos látást fölfedezés esetében nem várhatott mást, mint halált.

áfonya a látásért fórum

Azért különféle titkos módokon igyekezett a hölgynek tudtára adni szerelmét. De ez minden gondolatával a móron csüggött, és nem vette észre sem a zászlótartót, sem más valakit, s minden, a mit megnyerésére tett, hiábavaló maradt.

Ekkor azt képzelé, hogy Disdemona azért nem törődik vele, mert a hadnagyba szerelmes, s föltevé magában, hogy ezt eltakarítja az útból; a szerelem pedig, melyet Disdemona iránt érzett, a legkeserűbb gyűlöletté változott, s minden törekvése oda irányult, hogy a hadnagy meggyilkolása után, a mór épen oly kevéssé élvezze neje szerelmét, mint ő maga.

Terhesség: 38. hét

És miután különféle gyalázatos és gonosz terveket megfontolt, végre elhatározá, hogy férje előtt házasságtörésről fogja vádolni és megérteti vele, hogy a hadnagy a házasságtörő.

Lássuk most, mily eszközökkel törekszik czélja felé, hogy a mór gyanúját felköltse neje és a hadnagy ellen?

  • A negatív
  • Shakespeare: OTHELLO, A VELENCEI MÓR
  • [ gyetvai zoltan ] [ my silver dreams ]
  • И сам спрашивал себя -- не без некоторого тоскливого чувства,-- правда ли, что музыка Диаспара оказалась последним звуком, который человечество послало в звездные дали.
  • Szemészeti statisztikák

Ez eszközök külsőségeikben ugyanazok, melyekkel Jago ébreszti fel Othello szenvedélyét. A hadnagy nemsokára elveszti hivatalát, mert az őrálláson kardot fogott egy katonára. Disdemona ismételt kisérleteket tesz, hogy férjét kiengesztelje a hadnagy iránt.

Ne hűledezz hát barátom! Igen-is kedves barátom! Jól vagyon barátom! De hát te mered-e magadat ajánlani? Meg-borzadtam ezen beszédekre, meg-vallom.

A zászlótartó elejtett szavakkal, félbeszakított czélzásokkal költi fel a mór figyelmét, de vonakodik világosabb szavakkal elégítni ki a felébredt gyanút. Midőn Disdemona újabb kérésekkel ostromolja férjét a hadnagy érdekében, a mórnak eszébe jut, hogy zászlótartójának czélzásai talán a hadnagyra vonatkoztak s neje azért könyörög oly állhatatatosan érette, mert szerelmet érez iránta. Kérdőre vonja a zászlótartót s felvilágosítást követel.

A mór világosabb bizonyítékot sürget, saját szemével akarja látni a vád igazságát, és a zászlótartó ezt is megigéri neki. A gazember észrevette, hogy sokszor egy zsebkendőt vitt magával, mely, mint tudta, a mór ajándéka volt.

A legfinomabb mór hímzéssel volt ellátva, s mind a nő, mind ha gyenge a látásod mór a legnagyobb becsben tartotta. Ezt igyekezett ellopni s megrontani vele a nőt.

fejfájás és látás elvész

Volt egy hároméves leánykája, kit Disdemona nagyon szeretett; és midőn a boldogtalan nő egy napon a gazember házába lépett, ez karjára emelte a gyermeket és Disdemona felé nyújtotta, a ki átvette szüld magad és keblére szorította. E pillanatban kilopta kendőjét zsebéből a gazember, oly ügyesen, hogy semmit sem vett észre, s azután nagy örömmel eltávozott zsákmányával. Disdemona ismét hazatért, s mivel más gondok foglalták el, eleinte nem vette észre a kendő hiányát.

De midőn nehány nap mulva kereste és nem talált rá, aggódva gondolt arra, hogy a mór kérdezősködni talál felőle, a mi gyakran megtörtént. A gonosz zászlótartó kileste az időt s a hadnagy lakásába lopózott, hol a kendőt egy szüld magad párnába helyezte. A hadnagy csak másnap vette észre, midőn reggel reá hágott, mert éjjel a földre esett.

Nem érthette, hogyan került ez lakásába; de mivel ráismert Disdemona tulajdonára, vissza akarta neki vinni, s megvárta az időt, midőn a mór nem volt otthon, hogy a ház hátulsó ajtajához menjen és kopogjon. A balsors, mely a zászlótartóval összeesküdni látszott a szegény asszony vesztére, úgy akarta, hogy a mór épen azon pillanatban tért haza, s midőn a kopogást hallá, nagy izgatottsággal kinyitotta az ablakot, kiáltva: Ki kopog itt?

Ajánlom a Facebookon A babád jó sok súlyt szedett már fel.

A hadnagy megismerte a mór hangját, s félve, hogy lejöhet és bántalmazhatja, semmit sem felelt és elfutott. A mór lement a lépcsőn, kinyitotta a hátulsó ajtót, kilépett az utczára, de senkit sem látott. Erre rosszkedvűleg visszatért a házba s kérdé nejét, hogy ki kopogott?

Disdemona az igazsághoz híven azt felelé, hogy nem tudja. De nekem úgy látszott, mintha a hadnagy lett volna, mondá a mór. Nem tudom, felelt a nő, vajjon ő volt-e vagy más.

A mór megfékezte dühét s elhatározá, hogy addig semmit sem tesz, míg a zászlótartóval nem beszél. Beszélgetést kezd a hadnagygyal oly helyen, hol a mór távolról meglesheti őket. Egészen más dologról beszél vele, a mellett tele torokból kaczag, fejével, kezével csodálkozó mozdulatokat tesz, melyeket a mór jól lát, de a szavakat nem hallja s lázas képzelődése szerint magyarázza.

A zászlótartó aztán megvallja neki, hogy a hadnagy Disdemonáról beszélt vele, kivel gyakran volt szerelmes találkozása, a kitől legutóbb, midőn nála volt, ajándékul kapta a kendőt.

A mór aztán nejétől kéri a zsebkendőt s midőn a szüld magad nő nem tudja előadni, meggyőződik a zászlótartó szavainak igazságáról. Elhatározza, hogy megöli nejét, s gondolkozik, ha gyenge a látásod tegye ezt, hogy őt ne gyanúsítsák halála miatt.

  • Káros táplálék a látáshoz
  • Optimális látás
  • Van-e olyan területe életednek, ahol sikertelennek tartod magadat?

A zászlótartó mindegyre újabb táplálékot ád a titkon lobogó vészes tűznek. Arra is vállalkozik, hogy a mórnak megmutatja a kendőt a hadnagy birtokában.

Sikerűl is neki, mert a hadnagy házában egy nő lakott, kinek a hímzés megtetszett s le akarta másolni, mielőtt visszaadná tulajdonosának.

Munkáját nyitott ablak mellett végezte, hol az utczáról mindenki láthatta. Ide vezette a zászlótartó a mórt, ki most meggyőződve neje hűtlenségéről, a zászlótartóra bizza a hadnagy meggyilkolását. A ház, melyben laknak, igen régi és a tetőnek sok repedése van. Disdemonát agyon lehetne ütni egy homokkal töltött harisnyával, melynek semmi nyoma sem maradna testén, aztán ha meghalt, rá lehetne dönteni a tető egy részét, hogy összezúzza fejét. Aztán el lehetne híresztelni, hogy egy leszakadt gerenda ölte meg.

Ha ezt ha gyenge a látásod tanácsot követi, minden gyanút elhárít magáról és mindenki a véletlennek fogja tulajdonítni neje halálát. E kegyetlen tanács megnyerte a mór tetszését, s miután bevárta a kedvező időt, elrejté egy éjjel a zászlótartót egy benyílóban, mely összeköttetésben állt hálószobájukkal.

Midőn már az ágyban feküdtek, megegyezésök szerint a zászlótartó zajt rövidlátás 30 látás a benyílóban, és a mór kérdé nejét, vajjon hallotta-e?

Igenlő feleletére megparancsolá neki, hogy keljen fel és nézzen utána. A szegény Disdemona szót fogadott s mihelyt közel ért a benyíló ajtajához, kirohant a zászlótartó és a megtöltött harisnyával erős ütést mért hátgerinczére.

szüld magad, ha gyenge a látásod

Disdemona leroskadt s alig tudott lélekzetet venni, de kevés erejével, a mi még megmaradt, segítségért kiáltott a mórhoz. Így történjék minden asszonynyal, ki szerelmet színlel férje iránt és szarvakat rak homlokára. Ez most keserű bosszúvágygyal telik el hajdani ura iránt, s a hadnagy által feljelenti a velenczei signoriának a mór gyilkosságát. A mór mindent tagad, nagy lelki erejével még a kínvallatás szüld magad között is hallgat és állhatatosan megmarad tagadása mellett.

A halált elkerüli, de számüzetésre itélik s később neje rokonainak kezétől esik el. A zászlótartó visszatért hazájába és itt folytatta gonoszságait. Hamisan vádolván egy bajtársát, utólérte saját gonoszságának nemezise, kínpadra vonták és a kínvallatás következtében nemsokára nyomorultul meghalt.

A zászlótartó halála után neje, ki mindenről tudott, beszélte el e történetet, úgy mint én nektek elmondtam.

Nem szükséges lépésről lépésre, aprólékos összehasonlítás útján kimutatni, hogy Shakspere csak az elbeszélés külső körülményeit s ezeket is czéljához való jelentékeny módosításokkal használta fel. Minős szenvedély az, melynek képét festi a költő e tragédiában?

A közfelfogás szerint Othello a féltékenység tragédiája; Othello neve minden nemzet nyelvén közmondásossá vált a féltékenység szenvedélyének kifejezésére.

Pálóczi Horváth Ádám művei

A népek bölcsesége, mely közmondásaiban nyilatkozik, nem csalódhatott e magyarázatban; a költő szándékának leghitelesebb értelmezője az a visszhang, mely századokon át egyformán verődik vissza szüld magad szivéből és egyértelmű bizonyságot tesz az egyforma hatásról, melyet a költő szava mindnyájára gyakorolt.

De a féltékenységnek melyik neme az, mely Othello alakjában egyénítve lép szemünk elé? Bizonyára nem amaz alsóbb fajú féltékenység, mely egyértelmű a bizalmatlansággal, mely gyanakszik, évődik árnyaktól ijedez, képzelt rémek után leskelődik, és inkább a komédia területéhez tartozik.

Ez a kicsinyes, szűk lelkű ember félténysége, ki ok nélkül gyanakszik, képzeletében előre látja megcsalatását és kicsinyes eszközökhöz folyamodik, hogy megelőzze a rettegett veszélyt: elzárja félténysége tárgyát, ha gyenge a látásod lépteit, magyarázza pillantásait és mozdulatait.

Moliére Arnolphe-jának féltékenysége ez, mely óvó eszközei által rendesen maga idézi elő azt, a mit ki akart kerülni. Othello nem ilyen.

Lehet, hogy érdekel